SEPT 2021 League Standings

1 September 2021 – 30 September 2021 · Permalink

Decks

Player Colors Decklist Matches Games Date
Barfling
Decklist 5 – 0 10 – 0 2 September 2021
DumbellsAndDragons
Decklist 5 – 0 10 – 1 9 September 2021
Kornin
Decklist 5 – 0 10 – 2 9 September 2021
Plad
Decklist 5 – 0 10 – 2 8 September 2021
WreckDeck
Decklist 5 – 0 10 – 2 6 September 2021
MannyCalavera
Decklist 5 – 0 10 – 2 3 September 2021
yatagarasu
Decklist 5 – 0 10 – 3 12 September 2021
Homeduck
Decklist 5 – 0 10 – 3 6 September 2021
cc45
Decklist 5 – 0 10 – 3 5 September 2021
Dracosinus
Decklist 5 – 0 10 – 4 3 September 2021
Kornin
Decklist 4 – 1 9 – 3 8 September 2021
Kornin
Decklist 4 – 1 9 – 3 7 September 2021
AC
Decklist 4 – 1 9 – 3 8 September 2021
Dankids
Decklist 4 – 1 9 – 3 19 September 2021
Homeduck
Decklist 4 – 1 9 – 3 10 September 2021
cc45
Decklist 4 – 1 9 – 3 4 September 2021
Kornin
Decklist 4 – 1 9 – 3 6 September 2021
Barfling
Decklist 4 – 1 9 – 4 9 September 2021
Homeduck
Decklist 4 – 1 9 – 4 8 September 2021
Telemach0s
Decklist 4 – 1 9 – 5 8 September 2021
Barfling
Decklist 4 – 1 9 – 5 14 September 2021
Blight
Decklist 4 – 1 9 – 5 7 September 2021
Bagyilisk
Decklist 4 – 1 9 – 5 10 September 2021
yatagarasu
Decklist 4 – 1 8 – 2 6 September 2021
cc45
Decklist 4 – 1 8 – 2 5 September 2021
Blight
Decklist 4 – 1 8 – 3 5 September 2021
Kornin
Decklist 4 – 1 8 – 4 18 September 2021
Soren
Decklist 4 – 1 8 – 4 9 September 2021
Velodramatic
Decklist 4 – 1 8 – 4 12 September 2021
Barfling
Decklist 4 – 1 8 – 4 12 September 2021
Tregelen
Decklist 4 – 1 8 – 4 6 September 2021
goosevk
Decklist 4 – 1 8 – 4 3 September 2021
cc45
Decklist 4 – 1 8 – 5 8 September 2021
Rootpotato
Decklist 4 – 1 8 – 6 6 September 2021
Tregelen Pending League Completion 3 – 0 6 – 0 9 September 2021
Soren
Decklist 3 – 2 8 – 4 5 September 2021
MortarPod
Decklist 3 – 2 8 – 4 2 September 2021
Tregelen
Decklist 3 – 2 8 – 5 2 September 2021
EMG
Decklist 3 – 2 8 – 5 4 September 2021
Rootpotato
Decklist 3 – 2 8 – 6 7 September 2021
Telemach0s
Decklist 3 – 2 8 – 6 6 September 2021
DwaginFodder
Decklist 3 – 2 7 – 5 12 September 2021
yatagarasu
Decklist 3 – 2 7 – 5 2 September 2021
MagusOfEmbers
Decklist 3 – 2 7 – 5 6 September 2021
DwaginFodder
Decklist 3 – 2 7 – 6 2 September 2021
yatagarasu
Decklist 3 – 2 7 – 6 8 September 2021
Plad
Decklist 3 – 2 7 – 6 3 September 2021
superdude097
Decklist 3 – 2 7 – 6 3 September 2021
DumbellsAndDragons
Decklist 3 – 2 6 – 4 7 September 2021
Dracosinus
Decklist 3 – 2 6 – 5 5 September 2021
Catmoozi
Decklist 3 – 2 6 – 5 4 September 2021
WreckDeck
Decklist 3 – 2 6 – 5 7 September 2021
Barfling
Decklist 3 – 2 6 – 6 16 September 2021
TheCodeBerry
Decklist 3 – 2 6 – 6 8 September 2021
yOYo Pending League Completion 2 – 0 4 – 0 19 September 2021
Asp3rg3r Pending League Completion 2 – 0 4 – 1 6 September 2021
Robbibob Pending League Completion 2 – 0 4 – 2 20 September 2021
Dankids
Decklist (Resigned) 2 – 0 4 – 2 3 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 2 – 1 4 – 3 4 September 2021
Alan Pending League Completion 2 – 1 4 – 3 13 September 2021
Dracosinus Pending League Completion 2 – 2 6 – 4 8 September 2021
Telemach0s Pending League Completion 2 – 2 6 – 5 12 September 2021
Homeduck
Decklist (Resigned) 2 – 2 6 – 6 17 September 2021
cc45
Decklist (Resigned) 2 – 2 5 – 4 17 September 2021
minksterella Pending League Completion 2 – 2 5 – 5 8 September 2021
Gerrimeister (Klaas) [he/him] Pending League Completion 2 – 2 4 – 5 5 September 2021
Homeduck
Decklist 2 – 3 7 – 6 13 September 2021
Catmoozi
Decklist 2 – 3 6 – 6 3 September 2021
Alan
Decklist 2 – 3 6 – 6 8 September 2021
Alan
Decklist 2 – 3 6 – 7 2 September 2021
AC
Decklist 2 – 3 6 – 7 7 September 2021
AC
Decklist 2 – 3 6 – 7 7 September 2021
g-rey2996
Decklist 2 – 3 6 – 7 1 September 2021
MsBeccaFae
Decklist 2 – 3 5 – 6 7 September 2021
AC
Decklist 2 – 3 5 – 7 6 September 2021
ILik3P1
Decklist 2 – 3 5 – 7 7 September 2021
turbodry87
Decklist 2 – 3 5 – 7 6 September 2021
Rootpotato
Decklist 2 – 3 5 – 8 6 September 2021
DwaginFodder
Decklist 2 – 3 5 – 8 6 September 2021
jim dandy
Decklist 2 – 3 5 – 8 3 September 2021
Catmoozi
Decklist 2 – 3 5 – 8 12 September 2021
Kornin
Decklist 2 – 3 4 – 6 7 September 2021
BrxtnWlf Pending League Completion 1 – 0 2 – 0 16 September 2021
Blight
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 0 10 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 0 18 September 2021
Spiderhaz Pending League Completion 1 – 0 2 – 0 20 September 2021
MannyCalavera
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 0 9 September 2021
yatagarasu
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 1 14 September 2021
Seismic Lawns Pending League Completion 1 – 0 2 – 1 6 September 2021
ElleMNOP Pending League Completion 1 – 0 2 – 1 7 September 2021
turbodry87 Pending League Completion 1 – 0 2 – 1 15 September 2021
Alan
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 1 3 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 1 – 0 2 – 1 18 September 2021
yatagarasu Pending League Completion 1 – 0 2 – 1 18 September 2021
fraglesos Pending League Completion 1 – 1 3 – 2 6 September 2021
Manshadow3
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 2 12 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 2 10 September 2021
Barfling Pending League Completion 1 – 1 3 – 2 18 September 2021
Barfling
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 2 15 September 2021
cc45
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 2 16 September 2021
WreckDeck Pending League Completion 1 – 1 3 – 3 9 September 2021
Plad
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 3 1 September 2021
raaabr Pending League Completion 1 – 1 3 – 3 13 September 2021
Blight
Decklist (Resigned) 1 – 1 3 – 3 17 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 1 – 1 2 – 2 5 September 2021
BrxtnWlf
Decklist (Resigned) 1 – 1 2 – 2 3 September 2021
Blight
Decklist (Resigned) 1 – 1 2 – 2 3 September 2021
Barfling
Decklist (Resigned) 1 – 1 2 – 3 11 September 2021
Catmoozi
Decklist (Resigned) 1 – 2 4 – 4 13 September 2021
Blight
Decklist (Resigned) 1 – 2 4 – 4 12 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 1 – 2 4 – 4 13 September 2021
Plad
Decklist (Resigned) 1 – 2 3 – 4 6 September 2021
yatagarasu
Decklist (Resigned) 1 – 2 3 – 4 7 September 2021
MsBeccaFae Pending League Completion 1 – 2 3 – 5 14 September 2021
raaabr
Decklist (Resigned) 1 – 2 3 – 5 3 September 2021
Spiderhaz
Decklist (Resigned) 1 – 2 2 – 4 15 September 2021
Manshadow3 Pending League Completion 1 – 2 2 – 5 18 September 2021
poley5 Pending League Completion 1 – 3 2 – 7 2 September 2021
Alan
Decklist 1 – 4 5 – 8 5 September 2021
ILik3P1
Decklist 1 – 4 4 – 8 5 September 2021
MsBeccaFae
Decklist 1 – 4 4 – 8 9 September 2021
Manshadow3
Decklist 1 – 4 4 – 9 10 September 2021
FR8G
Decklist 1 – 4 3 – 9 3 September 2021
DesperadoZod
Decklist 1 – 4 2 – 8 6 September 2021
w4llh4k
Decklist 1 – 4 2 – 9 9 September 2021
tyreworm Pending League Completion 0 – 1 1 – 2 19 September 2021
Plad Pending League Completion 0 – 1 1 – 2 18 September 2021
turbodry87
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 2 September 2021
Kornin
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 17 September 2021
cc45
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 8 September 2021
SamNewey Pending League Completion 0 – 1 1 – 2 5 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 8 September 2021
minksterella
Decklist (Resigned) 0 – 1 1 – 2 8 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 5 September 2021
Yolando Pending League Completion 0 – 1 0 – 2 2 September 2021
DwaginFodder Pending League Completion 0 – 1 0 – 2 14 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 7 September 2021
AC
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 13 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 19 September 2021
MannyCalavera Pending League Completion 0 – 1 0 – 2 20 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 10 September 2021
Olio22
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 6 September 2021
Catmoozi
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 4 September 2021
Waally1 Pending League Completion 0 – 1 0 – 2 19 September 2021
CommiePuddin Pending League Completion 0 – 1 0 – 2 3 September 2021
tyreworm
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 10 September 2021
EMG
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 19 September 2021
Gozmit Pending League Completion 0 – 1 0 – 2 5 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 8 September 2021
Harju Pending League Completion 0 – 1 0 – 2 8 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 1 0 – 2 9 September 2021
Catmoozi Pending League Completion 0 – 1 0 – 2 18 September 2021
OddityOdyssey
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 5 September 2021
yOYo
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 10 September 2021
Homeduck
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 15 September 2021
Soren
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 6 September 2021
Manshadow3
Decklist (Resigned) 0 – 2 2 – 4 4 September 2021
Robbibob
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 1 September 2021
Plad
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 9 September 2021
surfderf77 62047 Pending League Completion 0 – 2 1 – 4 4 September 2021
Catmoozi
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 10 September 2021
SharkHero08 Pending League Completion 0 – 2 1 – 4 11 September 2021
DesperadoZod Pending League Completion 0 – 2 1 – 4 20 September 2021
Blight
Decklist (Resigned) 0 – 2 1 – 4 3 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 2 0 – 4 2 September 2021
Homeduck
Decklist (Resigned) 0 – 2 0 – 4 12 September 2021
OddityOdyssey Pending League Completion 0 – 2 0 – 4 8 September 2021
Foygus Pending League Completion 0 – 2 0 – 4 3 September 2021
CanisLupusAqua Pending League Completion 0 – 3 2 – 6 10 September 2021
Homeduck
Decklist (Resigned) 0 – 3 2 – 6 9 September 2021
Waally1
Decklist (Resigned) 0 – 3 1 – 6 18 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 3 1 – 6 12 September 2021
AC
Decklist (Resigned) 0 – 3 1 – 6 9 September 2021
SharkHero08
Decklist (Resigned) 0 – 3 0 – 6 4 September 2021
AphroditeTheClown
Decklist (Resigned) 0 – 3 0 – 6 2 September 2021
Tregelen
Decklist (Resigned) 0 – 3 0 – 6 5 September 2021
ILik3P1 Pending League Completion 0 – 3 0 – 6 8 September 2021
jim dandy
Decklist (Resigned) 0 – 4 3 – 8 7 September 2021
DesperadoZod
Decklist (Resigned) 0 – 4 2 – 8 9 September 2021
jim dandy
Decklist (Resigned) 0 – 4 0 – 8 15 September 2021
DesperadoZod
Decklist 0 – 5 3 – 10 8 September 2021
DesperadoZod
Decklist 0 – 5 2 – 10 7 September 2021
DesperadoZod
Decklist 0 – 5 0 – 10 7 September 2021
DesperadoZod
Decklist 0 – 5 0 – 10 7 September 2021

Leaderboard

Player Points
Kornin 29
Barfling 28
cc45 24
yatagarasu 22
Homeduck 21
Blight 14
AC 14
Tregelen 12
Rootpotato 12
Dracosinus 12
Plad 12
WreckDeck 11
Catmoozi 11
DwaginFodder 11
Telemach0s 11
Alan 11
EMG 10
DumbellsAndDragons 10
Soren 9
MannyCalavera 7
Dankids 7
DesperadoZod 6
MsBeccaFae 6
Velodramatic 5
ILik3P1 5
goosevk 5
Bagyilisk 5
turbodry87 5
TheCodeBerry 4
Manshadow3 4
superdude097 4
MortarPod 4
MagusOfEmbers 4
g-rey2996 3
jim dandy 3
Robbibob 2
raaabr 2
w4llh4k 2
Gerrimeister (Klaas) [he/him] 2
BrxtnWlf 2
minksterella 2
yOYo 2
Asp3rg3r 2
Spiderhaz 2
FR8G 2
Seismic Lawns 1
ElleMNOP 1
fraglesos 1
poley5 1